Общи условия за доставка

Лесто Продукт ЕООД

1. Общи положения

1.1. Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат правоотношенията между Лесто Продукт ЕООД (Производител) и всеки клиент, възлагащ поръчка за производство (Възложител).

1.2. Настоящите ОУ регламентират възникването, приложението и прекратяването на договорите за поръчка, производство и доставка на изделия, включително поръчки за услуги по обработване на материали и изделия. Тези ОУ се прилагат при всички случаи и са задължителни за Производителя и за Възложителя, ако няма изрична уговорка за изменение, допълнение или дерогиране на определени клаузи от ОУ за конкретна поръчка.

1.3. Приема се, че Възложителят се е запознал с ОУ в момента на изпращане на конкретна поръчка, без за това да е необходимо допълнително, изрично волеизявление. Същото правило се прилага и по отношение на съгласието по чл. 1.4.

1.4. Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободно движение на такива и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, Възложителят декларира съгласие да предоставя на Производителя лични данни за целите на договора за поръчка; като дава съгласие Производителят да съхранява, обработва и използва личните му данни, тези на упълномощените от него лица; като се съгласява и овластява Производителят да предоставя информация или лични данни на Възложителя на нейни адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, в договорни отношения с Производителя, както и на свързани с Производителя правни субекти.

2. Поръчки

2.1. Запитване и/или поръчка за производство и доставка се осъществяват само по електронен път, на посочения на уеб-сайта на Производителя електронен адрес.

2.2. Поръчката задължително трябва да съдържа изчерпателна информация за следното: артикулен/чертожен номер на изделие, наименование, ревизия, количество, изисквана дата за доставка на изделията/извършване на услугата.

2.3. Поръчката се потвърждава от Производителя по електронен път чрез стандартна форма за потвърждение на поръчката, която освен информацията по чл. 2.2 съдържа още единични цени, обща цена, срок за заплащане, срок за доставка, условия за доставка.

2.4. Договорът за поръчка, производство и доставка на изделията на Производителя се счита сключен с Възложителя след получаване на потвърждението по чл. 2.3 от Възложителя на посочения от него електронен адрес. Възложителят носи отговорност, че предоставеният електронен адрес е коректен и активен. В частност, отговорност на Възложителя e, ако се
използват SPAM филтри, да гарантира, че всички електронни писма от Производителя могат да бъдат доставени.

2.5. Производителят ще уважи безплатно искане за отмяна и/или отлагане на поръчка само в случай, че поръчката нито е започнала производство, нито е изисквала закупуване на материали, предназначени единствено за въпросната поръчка. Ако поръчката вече е стартирана в производството и/или е наложила закупуване на материали, анулираната поръчка ще задължи Възложителя да заплати „разходи за анулиране“, както е определено по-долу. „Разходите за анулиране“ включват, но не се ограничават до: всички такси за анулиране, включително, без ограничение: (а) пълната цена за всеки завършен продукт; (б) за частично завършен продукт частта от цената, определена като дължима от Производителя въз основа на процента на завършеност на продукта; (в) разумни режийни разходи и печалба; и (г) всички дължими плащания на подизпълнители и/или доставчици за всякакви поръчани материали, компоненти или продукти, които не могат да бъдат отменени, възстановени или пренасочени за друга полза.

2.6. Възложителят е отговорен за съответствието между подадената от него техническа документация в различен формат – (*.sldprt, *.sldasm, *.stеp, *.iges); 2D CAD файлове (*.dxf, *.dwg), *pdf. В случай на констатирано разминаване в данните в различните формати на техническата документация, Производителя спира производство до изясняване с Възложителя на валидната за техническа документация. Разходите по преработка/изработка на нови бройки изделия са за сметка на Възложителя.

2.7. В случай на разлика между поръчката и съдържанието на офертата, всяко приемане на съдържание, различно от офертата по отношение на всеки съществен въпрос, се счита за ново запитване. В този случай, ако поръчката е приета, Производителят си запазва правото да променяме цените или други условия, като посочи същото в потвърждението на поръчката.

3. Производство

3.1. Поръчките се изпълняват по правило с материали на Производителя.

3.1.1. Производителят не поддържа наличности на материали на склад.

3.1.2. Производителят осигурява материали от необходимия вид, размер и дебелина съобразно особеностите на поръчката.

3.2. Производителят може да изпълнява поръчки и с материали на Възложителя. Производителят няма ангажимент да осъществява 100% входящ и оперативен контрол (визуален и измерителен) на предоставения от Възложителя материал. Производителят не носи отговорност за скрити дефекти на материала/заготовката предоставен/а от Възложителя, влияещи върху качеството на услугата. При установяване наличие на отклонения Производителят е длъжен да спре изпълнението на поръчката до изясняване с Възложителя на последващите действия за разпореждане с несъответствието. Производителят има право да откаже да изпълни поръчка с материал на Възложителя, ако доставеният материал не отговаря на производствените изисквания на Производителя.

3.3. Изпълнението на всяка поръчка е с предварително уточнен технологичнопроизводствен процес. Ако по време на производство се установи обективна невъзможност за изпълнение, Производителят има право да поиска предоговаряне на цената на поръчката, заради промяна в технологията или необходимостта от допълнителни разходи за под-изпълнение.

3.4. Възложителят е запознат и приема, че при нанасяне на корекции по зададената поръчка, подадени писмено от негова страна, след стартиране на изпълнението, то се спира на етапа, в който се намира. Нанасят се необходимите промени в техническата документация. При възможност, произведените до момента детайли се коригират. Всички направени разходи за нанесените промени, както и произведени вече детайли, невъзможни за корекция, са за сметка на Възложителя, в това число и закупени материали, които след промяна извършена от Възложителя отпадат като изискване за влагане в поръчката. Срокът на поръчката се удължава с толкова дни, колкото е отнела преработката на документация и детайли.

3.5. Срокът за изпълнение на поръчката се определя окончателно с потвърждението на поръчката.

3.6. Сроковете могат да бъдат удължавани при следните условия:

3.6.1. При условие че Възложителят забави с повече от 5 (пет) работни дни някое дължимо плащане по силата на договора за поръчка, производство и доставка, то Производителят има право да спре изпълнението до изплащането на изискуемото парично задължение.

3.6.2. Срокът за извършване на поръчката се удължава, при условие че Възложителят не е предоставил на Производителя годна техническа документация и информация за изпълнение на поръчката. Срокът се удължава със съответния брой дни до деня на пълно представяне на годна техническа информация.

3.6.3. Срокът за извършване на поръчката се удължава, при условие че Възложителят не е предоставил на Производителя годни материали (в случаите, когато изработката се осъществява с материали на Възложителя). Срокът се удължава със съответния брой дни до деня на предоставяне на годни материали.

3.6.4. Срокът за извършване на поръчката се удължава, при условие че страните постигнат изрично писмено съгласие за удължаване на срока поради промени в параметрите и специфичните характеристики на поръчката.

3.7. Производителят е длъжен:

3.7.1. Да изпълни поръчката пълно, точно и срочно, съобразно специалните изисквания, договорени с Възложителя и ОУ.

3.7.2. Да изпълни поръчката качествено. Качеството на изработеното трябва да отговаря на изискванията, регламентирани в предоставената техническа информация и документация.

3.7.3. Да осигури необходимия човешки ресурс, машини, оборудване и съоръжения, необходими за изпълнението на поръчката.

3.7.4. Да спазва всички действащи нормативни актове, регламентиращи изискванията към безопасност на труда, противопожарна безопасност и санитарно-хигиенни условия.

3.7.5. Да влага при изпълнението на изработката материали, съгласувани при офериране.

3.7.6. Да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец, на високо професионално равнище.

3.8. Възложителят е длъжен:

3.8.1. Да приеме извършената поръчка.

3.8.2. Да заплати дължимата цена на Производителя за извършената поръчка съгласно договорените условия и срокове.

3.8.3. Да предостави на Производителя цялата необходима техническа информация и документация съгласно изискванията на ОУ и специфичните изисквания за конкретна поръчка.

3.8.4. Да съдейства на Производителя за своевременното разглеждане и решаване на възникнали в процеса на изпълнение на поръчката въпроси с цел постигане на максимално висока степен на качество на изработеното.

3.8.5. Да изпълни задълженията си с грижата на добрия търговец, без да злоупотребява с интересите на Производителя.

4. Финансови условия

4.1. Стандартни цени:

4.1.1. Минимална стойност на поръчка: 2000лв. (включва цена за NC програмиране), без ДДС.

4.1.2. Разходи за 3D моделиране: 60 лв./час, но не по-малко от ½ час, без ДДС.

4.1.2. Разходи за 3D моделиране: 60 лв./час, но не по-малко от ½ час, без ДДС.

4.1.4. Разходи за NC програмиране: 100 лв./бр., без ДДС.

4.2. Базови условия за плащане:

4.2.1. Цените се калкулират на база пазарна стойност на вложените материали, необходимото технологично време за изработката на поръчката и използвания човешки ресурс за изпълнението.

4.2.2. Всички дължими плащания се осъществяват по банков път.

4.2.3. Ценовите условия по отношение на доставката на изработеното се определят съобразно условията на Incoterms 2020.

4.2.4. При условие че не е уговорено друго, базовото условие по чл. 4.2.3 е EXW (ex works) склад на Производителя.

4.3. Допълнителни условия за плащане:

4.3.1. Ако изпълнението на конкретна поръчка е свързано с изработка или закупуване на допълнителен и/или специализиран, нестандартен инструментариум, стойността му е дължима 100% при стартиране на поръчката.

4.3.2. Производителят не носи отговорност за забавяне или неизпълнение, поради форсмажорни обстоятелства, свързани със закъснели доставки на суровини и материали; поради тежки аварии по машини, свързани с изработката на конкретното задание; както и с други събития с извънреден характер, включително, но не само – война, земетресение, пожар, епидемия, пандемия, граждански размирици и др.

4.3.3. При условие че Възложителят закъснее със заплащането на дължима цена за поръчката, то той дължи на Производителя неустойка в размер на 0.1% за всеки ден закъснение, но не повече от 20% от дължимото.

4.3.4. Стандартно опаковането се извършва от Производителя по утвърдени, вътрешно фирмени регламенти. Цената за опаковка е включена в предложената на Възложителя крайна цена или се фактурира на отделна позиция във фактурата.

4.3.5. Цената на товаро-разтоварните дейности е включена в цената на опаковката. Всяко товарене на ръка е задължение на Възложителя.

4.3.6. Преопаковане на готова за транспортиране стока поради изпращането от страна на Възложителя на несъобразен с габаритите на товара транспорт се извършва само при възможност за отделяне на допълнителенресурс и срещу заплащане на времето за положения труд в размер на 40 лв./час на човек без ДДС.

4.3.7. Производителят съхранява готовата продукция без начисляване на такса за съхранение на склад до 3 (три) работни дни след писменото уведомяване на Възложителя за готовност за спедиция. Всеки следващ ден се таксува по 0.5 лв./м2 за палето-място или заета площ.

5. Заключителни условия

5.1. Производителят изпълнява поръчките в съответствие с регламентите на Интегрираната система за управление на качество в съответствие с БДС ЕN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015; БДС ISO 45001:2018, БДС EN ISO 3834. В случай че в предоставената от Възложителя техническа документация и информация, няма посочени допустими отклонения, то Производителят прилага следните класове на точност: – за линейни и ъглови размери – допустими отклонения съгласно ISO 2768-mК; – за заварени конструкции – допустими отклонения съгласно ISO 13920-BF. В случай че в предоставената от Възложителя техническа документация и информация няма посочени изисквания към качеството на специалните процеси, то Производителят гарантира качество съгласно: – БДС EN ISO 2409 – GT 1 за боядисани повърхности; – БДС EN ISO 5817 – Ниво на качество на несъвършенствата D.

5.2. Рекламационните искове се управляват съгласно регламентите на Интегрираната система за управление на качество в съответствие с БДС ЕN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018.

5.3. Рекламационни искове относно количество и качество на повърхностите на доставените изделия се приемат от Производителя до 7 дни след доставката. Рекламационни искове, касаещи качество на изработка на доставените изделия, се приемат от Производителя до 60 дни след доставката. Всички искове, свързани с количествени или качествени отклонения на доставката, трябва да бъдат придружени с данни за артикулите, в това число – артикулен номер, поръчка, дата на доставка, снимков доказателствен материал. В случаите, в които отклонението е в резултат на транспортен дефект, то Възложителят следва да направи запис за констатираното в документите по доставка – Товарителница, Протокол, CMRТоварителтница и др.

5.4. Производителят има право да съхранява техническата документация, като декларира правилното  съхранение и непредоставяне на трети лица. Собствеността на документацията е на Възложителя, но е на отговорно пазене при Производителя. По желание на Възложителя, Производителят предоставя 2D чертежи във векторен PDF формат.

5.5. При възникване на препятствия срещу приложението на договора страните се задължават да действат по следния начин:

5.5.1. Да предприемат всички зависещи от тях разумни мерки за отстраняването на тези препятствия, дори когато не носят отговорност за същите.

5.5.2. Разноските по отстраняване на тези препятствия, направени от невиновната страна, се поемат от виновната за тяхното настъпване страна. Ако няма вина за препятствията, разноските се поемат по равно от страните, освен ако не е уговорено друго.

5.5.3. Производителят има право да променя ОУ по всяко време, без да предоставя предварително уведомление. Изменените или новите ОУ влизат в сила 14 (четиринадесет) дни след публикуването им на уебсайта на Производителя.

5.6. Ако някоя клауза от договора за поръчка или тези ОУ е или стане недействителна, то това не засяга останалата част от договора. Страните ще заменят в този случай недействителната крауза с правно валидна, така че да е в съответствие с действащото в страната законодателство и в смисъла на договора и ОУ.

5.7. Споровете между страните по тълкуването и прилагането на договора за поръчка се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато, спорове между страните, породени от договора за поръчка или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от Арбитражния съд при Българската Търговско Промишлена Палата в състав от трима арбитри, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като решението на Арбитражният съд ще бъде окончателно.

5.8. За всички неуредени въпроси с ОУ се прилага Българското гражданско законодателство.

5.9. Неразделни части от договора за поръчка са:

5.9.1. Формата за потвърждение на поръчката.

5.9.2. Техническа документация налична или предоставена от Възложителя.

 

Тези Общи условия за доставка са надлежно утвърдени от управителя на Лесто Продукт ЕООД и изпълняват функцията на общи условия по смисъла на чл. 298 от Търговския Закон.